جاینت : غول

توضیحات جاینت

اين غولها خيلي بزرگ و قوي و در ضمن سفت هستند . آنها قادر به گرفتن يه عالمه شليک از سوي برجهاي دفاعي هستند و مانند سپر عمل ميکنند براي ويزاردها و آرچرهاي شما .
ادامه مطلب