بهترین نقشه های دفاعی، کلن وار و فارمینگ برای تان هال ۶ را می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمائید.

تان هال ۶

تان هال 6

ادامه مطلب

بهترین نقشه های دفاعی، کلن وار و فارمینگ برای تان هال ۵ را می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمائید.

تان هال ۵

در تاون هال سطح ۵، سربازخانه حداکثر سطح ۷ است، حداکثر سطح ارتش کمپ ۵ است و حداکثر سطح قلعه ۲ است.

تان هال 5

ادامه مطلب

بهترین نقشه های دفاعی، کلن وار و فارمینگ برای تان هال ۴ را می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمائید.

تان هال ۴

تان هال 4

ادامه مطلب

بهترین نقشه های دفاعی، کلن وار و فارمینگ برای تان هال ۳ را می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمائید.

تان هال ۳

تان هال 3

ادامه مطلب

بهترین نقشه های دفاعی، کلن وار و فارمینگ برای تان هال ۲ را می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمائید.

تان هال ۲

تان هال 2

ادامه مطلب