رییس بزرگ (Grand Warden) :

رییس بزرگ

رییس بزرگ یک متخصص فنون جنگی درخشان است که سالها عمر خود را صرف یادگیری مهارتهای قدرتمدن از منابع ناشناخته کرده است. ادامه مطلب