رییس بزرگ (Grand Warden) :

رییس بزرگ

رییس بزرگ یک متخصص فنون جنگی درخشان است که سالها عمر خود را صرف یادگیری مهارتهای قدرتمدن از منابع ناشناخته کرده است. از رییس بزرگ میتوان در حمله های خود به دشمن استفاده کرد و حتی بعنوان یک محافظ قوی میتواند از دهکده شما در زمانی که شما در بازی وجود ندارید عمل کند.

وقتی که شما در هنگام حمله به حریف از مهارت یا همون ریج کردن گرند واردن استفاده میکنید در واقع به تمام نیروهای خودتون خون بخشیدین و نیروهاتون کمی بیشتر سرحال میشوند.

آمار کامل محاسباتي رییس بزرگ (Grand Warden) :

گرند واردن در کلش