دهکده را بر اساس تان هال ۴ خود حرفه ای بچینید :

نقشه های تانحال 4حالت دفاعی و بالا بردن کاپ (Defensive) :

 

 

 

 

ذخیره طلا و اکسیر (Farming) :

 

 

جنگ قبیله (Clan War) :