کلن کستل (Clan Castle) :

کلن کستل در کلش
در بازی کلش آف کلنز این ساختمان به شما کمک میکند تا شما از هم کلنی ها و دوستان خود درخواست نیروی کمکی کنید.
این قلعه در شروع بازی شکسته است و نیاز دارد تا شما به کمک یک بیلدر آن را بازسازی و به تدریج ارتقا دهید.


هنگامی که آن را بازسازی کردید میتوانید به یک قبیله در هر کجای کره زمین بپیوندید.همچنین شما میتوانید یک کلن بسازید و خود رهبر آن شوید.
هنگامی که شما داخل یک کلن عضو هستید میتوانید بنویسید که چه نوع نیرویی احتیاج دارید و دوستان موظف هیتند که همان را به شما کمک کنند.
نیروهایی که شما دریافت کردید میتوانند در زمان آنلاین نبودن شما در بازی از قلمرو شما دفاع کنند.