ويزارد تاور (Wizard Tower) :

ویزارد تاور
ويزارد تاور يکي از برجهاي خيلي خوب است که با قابليت تخريب گروهي نيز قابليت حمله زميني و هوايي را با هم دارا است ، يعني اينکه نيروهايي که زميني و يا هوايي حمله ميکنند بايد از حمله هاي ويزارد تاور جون سالم به در ببرند.


از ويزارد تاورها و مورتار ها براي حاشيه هاي دهکده خود استفاده نکنيد . بهتر است اين دفاعي هاي خوب رو در وسط دهکده خود قرار دهيد تا بخوبي از دهکده شما مراقبت کنند ، مخصوصا از تان هال شما .

 
آمار کامل محاسباتي ويزارد تاور (Wizard Tower) :

ویزارد تاور