والکری (Valkyrie) :

والکری

والکری در کلش

این زن های ماهر و شجاع با تبری که در دست خود دارند می جنگند . مراقب باشید وقتی یکی از اینها رو می بینید.
آمار کامل محاسباتی والکری (Valkyrie):