ضد هوايي (Air Defense) :

ضد هوایی
اير دفنس ها تنها مي توانند نيروهاي هوايي رو مورد حمله قرار دهند ، اما نسبت به تمام نيروهاي هوايي مدافع خيلي قوي نيز هست . نيروهايي از قبيل دراگون ، بالن ها و فرشته نجات به سختي ميتوانند جان سالم به در ببرند .

 

آمار کامل محاسباتي ضد هوايي (Air Defense) :

محاسبات ضد هوایی