اسپل خشم ( Rage ) :

ریج اسپل
این اسپیل خشم نیروهاتون رو زیاد میکنه . همینطور بزرگتر و سریع تر و قوی تر . از این اسپیل هم زمانی استفاده کنید که نیروهای قابل مشاهده ای در کنار هم هستند و مطمئن شوید که ریج اسپل شما هدر نمیرود و ارزششو داره.


نیروهایی که داخل دایره تعیین شده ریج اسپل باشند این واکنش و تغییرات موقتی بر رویشان اعمال میشوند.
معمولا از ریج اسپل برای نیروهایی که از سرعت حرکت پایینی برخوردار هستند استفاده میشود مثل دراگون ها ، بالن ها ، جاینت ها و پکا ها .