ديوار ها (Walls) :

آپدیت دیوار در کلش
ديوار ها اولين و مهمترين خط دفاعي شما در بازي کلش هستند . سعي کنيد ديوار ها را در هر تان هالي که قرار داريد به لول ماکزيمم ارتقا دهيد ، چون ارتقاء ديوارها کمي مشکل است ولي در عوض قويتر ميشوند و ديرتر ميشکنند و باعث ميشود تا نيروهاي زميني دشمن به راحتي وارد دهکده شما نشوند .

البته اين قضيه در خصوص هوگ ها استثنا است . چون خوک سواران با خوک هاي خود به راحتي از روي ديوارها ميپرند .

 

آمار کامل محاسباتي ديوار ها (Walls) :

www.clashmart.com (2)

 

آپدیت دیوار