تير کمان اتوماتيک (X-Bow) :

x-bow
ايکس باو يک برج دفاعي مرگبار است که مي تواند نيروها را به سرعت مورد کشتار قرار دهد.
ايکس باو در تان هال ۹ باز ميشود و با اين حال براي اينکه X-Bow شما هميشه در حالت آماده باش باشد نيازمند اکسير است (با اکسير شارژ مي شود).


ايکس باو را ميتوان به دو حالت زميني با محدوده پوشش بيشتر و يا به حالت زميني و هوايي (با هم) با محدوده پوشش کمتر تنظيم کرد.

 

آمار کامل محاسباتي تير کمان اتوماتيک (X-Bow) :

x-bow