بمب های بادکنکی :

ایر بمب
این بمب ها در صورتی که نیروهای هوایی به دهکده حمله کنه و در شعاع تعیین شده این بمب های بادکنکی قرار بگیره فعال میشوند و به هدف برخورد میکنند و منفجر میشوند و منجر به آسیب دست جمعی میشود.
این بادکنک های قرمز رنگ برای مقابله با بالن ها و مینیون ها عالیه.