بمب های بادکنکی سیاه :

بمب مشکی

این بمب های هوایی برای تنها یک هدف طراحی شده اند و قابلیت آسیب رسانی دست جمعی رو ندارند .این بادکنک ها در برابر دراگون ها خیلی موثر هستند.