اسپل يخ (Freeze) :

اسپیل فریز
زماني که گرم رفتن ميشويد سعي کنيد سرد بمانيد . وقتي که اسپل يخي رو استفاده ميکنيد يک انفجار برودتي بطور موقت بوجود مياد که اين بستگي به شما داره که کجا و روي چه ساختمان هايي از حريف اين اسپيل رو استفاده کنيد .

اين اسپل فريز منجر به غير فعال شدن موقتي دفاعي ها در شعاعي که براي آن تعيين شده ميشود.

زمان عمليات يخ زدگي بر اساس Level اسپل :
Level 1 – 4 Seconds
Level 2 – 5 Seconds
Level 3 – 6 Seconds
Level 4 – 7 Seconds
Level 5 – 8 Seconds